Prosjekter

Headline list

420 kV Modalen - Mongstad

Modalen, Mongstad, BKK, Bergen, kraftledning, Steinsland, Matre, master, fundament, liner, armatur, FAT, stål, betong,

Prosjektering av ny 420 kV ledning. Mekanisk og elektromekanisk design. Utarbeidelse av anbudsdokumenter. Bistand i innkjøps- og byggefase.

420 kV Mongstad - Kollsnes

Mongstad, Kollsnes, ledning, mekanisk, elektromekanisk, design, BKK, strøm, Bergen, kraftlinje, trasé, konsekvensutredning, miljø, master, fundament, stål, betong, line, armatur, FAT,

Prosjektering av ny 420 kV ledning. Mekanisk og elektromekanisk design. Utarbeidelse av anbudsokumenter. Bistand i innkjøps- og byggefase.

Balsfjord–Skaidi

420 kV

Statnett bygger nå den 210 km lange kraftledningen på 420 kV fra Balsfjord i Troms til Skillemoen i Finnmark. Ledningen er planlagt ytterligere 90 km til Skaidi. Fomålet er å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark, og ledningen vil også bidra til økt utbygging av fornybar energi i landsdelen. Forbindelsen er kostnadsberegnet til 4–6 milliarder kroner.

Byens statuer våkner

Vinterlysfestivalen i Reykjavík

Icebox - Et samfunnsoppdrag

kraftledninger, overføringsnett, islaster, statnett

Ising på kraftledninger kan skape store problemer for overføringsnettet. Noe som fører til store kostnader for både reparasjon og vedlikehold, i tillegg til tapte inntekter. Det er også stor risiko for montører som må utføre reparasjon og vedlikehold under tøffe klimatiske forhold. Norge har noen av de høyeste islastene som er målt i verden.

Inn i breen - Langjökull isbre

I Europas nest største isbre, 1 200 moh., ligger Islands nyeste turistattraksjon: en storslått, menneskeskapt istunnel, som med sine 500 meter er verdens lengste.

Målet for prosjektet var å gi besøkende en naturlig og unik opplevelse. Både med godt planlagte lyssettinger med naturlige lysfarger og begrenset bruk av andre farger, og uten synlig utstyr eller kabler.

Langhusveien, Ski kommune

Langhusveien, Ski kommune, Fv152, kulvert, støttemur, støy, støyskjerm, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, Statens vegvesen, gangveg, sykkelveg,

Prosjektering av nytt anlegg langs Fv152, Langhusveien, i Ski kommune. Breddeutvidelse og rehabilitering av Langhusbru, utvidelse av kulvert, støttemurer, støyskjermer, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning.

Lyssetting i undergang

Vinner av Islandsk lysdesign 2015

Nattland Oppveksttun

Skole, Barnehage, tun, hørselhemmet, vollyball, hall, oppvekst, Statped, prosjektering, passivhus, Wiberg, Smedsvig,

Nattland oppveksttun er spesialtilpasset hørselshemmede elever og består av barnehage, baseskole fra 1-10 klasse og volleyballhall.

Ny belysning i bankfilial

Høykvalitets-LED sammen med tradisjonelle armaturer

Ny gang- og sykkelbru ved Ullevåls­krysset

Ring 3 og Sognsveien i Oslo

Prosjektering av et nytt anlegg ved Ullevaal stadion. Vi har håndtert anlegget fra konseptvalg til utarbeidelse av byggeplan. Hovedelementer er stålbru med betongramper, gang- og sykkelveger, vann og avløp, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, landskap, geoteknikk, miljøteknikk og bygningsbesiktigelser.

Ny veg og bruer i Trøndelag

Fv715, Keiserås, Olsøy, Fosenvegene, Statens vegvesen, Trondheim, bomveg, “ei tim' te by'n”, bru, kulvert, Omundvågbru, platebru, Breilielvbru, platebru, Olsøybru, Skaudalbrua,

Prosjektering av 16,5 km veg. Fv. 715 Keiserås – Olsøy inngår som et av delprosjektene i bomvegprosjektet Fosenvegene.

Nye bruer, gang- og sykkelveg ved Ring 3

Langs rv. 150 ved Ring 3

Prosjektering av ny gang- og sykkelveg fra Vinderen til Ris skole langs rv. 150 ved Ring 3. Oppdraget omfatter ny gang- og sykkelveg, ny bru over Ring 3, ny bru langs Ring 3, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, landskap, geoteknikk og miljøteknikk. Leveransen har vært fullstendig konkurransegrunnlag og oppfølging i anleggsperioden.

Nygårdstangen gangbru

Nygårdstangen, gangbru, gangveg, sykkelveg, stålbru, stålkassebru, fyllinger, VA, belysning, Statens Vegvesen, Bergen, Hordaland, Store Lungegårdsvann, Nonnekloppen

Prosjektering av en ny stålbru over sjø, gang- og sykkelveg, geoteknisk prosjektering av fyllinger i sjø, VA, belysning og utarbeiding av konkurransegrunnlag.

Ofoten–Balsfjord

420 kV

Statnett bygger nå den 150 km lange kraftledningen på 420 kV fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms. Den går gjennom sju kommuner. Formålet er å ivareta forsyningssikkerheten i Nord-Norge nord for Ofoten, og ledningen vil også bidra til økt utbygging av fornybar energi i landsdelen. Forbindelsen er kostnadsberegnet til 3,2–3,7 milliarder kroner.

Raufarhólshellir – utvikling av lava tunnelen

Raufarholl, grotte, turist

Raufarholshellir, en av de mest kjente lavahulene på Island. Den 1350 meter lang tunnel har med EFLA`s hjelp ble endret fra et problem til en turistattraksjon. I dag er disse grottene blant annet prisbelønnet med Winner of the Icelandic Lighting Award, best outdoor lighting design category, 2017. EFLA har bidratt med prosjektering og design.

Solasplitten - veibygging

Solasplitten, Rv510, Stavanger, Sola, drenering, overvann, veiprosjektering, støy, støyberegning, støyskjerming, Statens vegvesen, stamvei, VA,

EFLA spilte en viktig rolle i planlegging og bygging av en ny 2-4 felts vei, Solasplitten Rv 510, i Stavanger / Sola området.


Prosjektene var av varierende art og omfang og har inkludert prosjektering av drens- og overvannssystem for veien, bistand til veiprosjektering av sideveier, støyberegninger og koordinering i anleggsfasen.

Spennings­oppgradering

Fra 300 kV til 420 kV

Statnett gjennomfører spennings- og temperaturoppgradering av flere eksisterende ledninger på 300 kV med dupleks faseliner til 420 kV. EFLA har bistått Statnett fra 2009, først i planleggingsfasen, med utvikling av arbeidsmetoder, prosesser og programverktøy, og deretter i designfasen, byggefasen og ferdigstillelse i felt.

UAK - geoteknikk

UAK, Prosjektil, Rogaland, geoteknikk, prosjektering,

Utførelse av uavhengig kontroll for geoteknikk prosjektering for byggeprosjekter i Rogaland 

Vestre korridor

420 kV

Statnett arbeider med å forsterke og bygge ut sentralnettet i Vestre korridor, et område som strekker seg fra Feda på Sørlandet til Sauda på Vestlandet. EFLA bidrar med mekanisk og elektromekanisk ledningsprosjektering.