Samferdsel

Ny gang- og sykkelbru ved Ullevåls­krysset

Ring 3 og Sognsveien i Oslo

Prosjektering av et nytt anlegg ved Ullevaal stadion. Vi har håndtert anlegget fra konseptvalg til utarbeidelse av byggeplan. Hovedelementer er stålbru med betongramper, gang- og sykkelveger, vann og avløp, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, landskap, geoteknikk, miljøteknikk og bygningsbesiktigelser.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statens vegvesen Region øst og Oslo kommune 

Periode
2015–2019

Område
Oslo

Prosjektkontakter

Beskrivelse av prosjektet

Hovedhensikten med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende i krysset mellom Ring 3 (rv. 150) og Sognsveien (kommunal veg). Det prosjekteres ny bru over begge vegene som erstatter midlertidige bruer oppført i 1990. Nåværende bruer oppfyller ikke lenger de behovene som gående og syklende trafikanter i området har.

Anleggsområdet er tungt trafikkert: Rv. 150 har en daglig trafikkmengde (ÅDT) på 65.000 kjøretøyer. Det er store mengder tekniske anlegg i bakken. I byggefasen må det tas hensyn til naboer som f.eks. Ullevaal stadion, Norges Geotekniske Institutt og Blindern videregående skole. Det er lagt stor vekt på faseplanlegging av anlegget, slik at belastningen for naboer og trafikanter blir minst mulig.

Ny gang- og sykkelbru, Ullevålskrysset gangbru:

 • Stålkassebru med EPS-ramper fundamentert på peler (opp til 50 meter lange)
 • Brua er 290 meter lang i 18 spenn, lengden på EPS-rampene er 116 meter
 • Total bredde er 7,2 meter, fri bredde på fortau og sykkelveg er 6 meter
 • To hovedspenn, et 37,5 meter langt over Ring 3 og et 27,5 meter langt over Sognsveien

Planlagt oppstart av byggearbeidene er sommeren 2017.

Ullevaal - bridge from EFLAFoto: Ullevaal stadion.

Miljø

 

Erfarne bruarkitekter, BEaM (www.beandm.co), har vært involvert i arkitektonisk utforming av brua. Prosjektering av landskap ble utført av EFLA, og det ble lagt stor vekt på samspill mellom ulike arkitektoniske elementer. Miljøtekniske og geotekniske grunnundersøkelser og beskrivelse av håndtering av forurensede masser var også del av prosjektet.

 

EFLAs rolle i prosjektet

 • Oppdragsledelse og koordinering mot eksterne aktører
 • Ny gang- og sykkelbru, konseptvalg og detaljprosjektering
 • Andre tilstøtende konstruksjoner
 • Flytting av Sognsveien og rundkjøring sør for Ring 3
 • Nytt gang- og sykkelvegsystem i området
 • Gate- og brubelysning
 • Kabelomlegging
 • Drenering og overvannshåndtering
 • Landskapsdesign
 • Faseplanlegging
 • 3D samordningsmodell
 • Teknisk beskrivelse for konkurransegrunnlag
 • Grunnundersøkelser
 • Bygningsbesiktigelser

 

Ullevaal - bridge from EFLABedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende

UllevaalNy gang- og sykkelbru ved Ullevåls· krysset

UllevaalTo hovedspenn, et 37,5 meter langt over Ring 3 og et 27,5 meter langt over Sognsveien

Ullevaal

Ullevaal

Ullevaal

UllevaalBrua er 290 meter lang i 18 spenn, lengden på EPS-rampene er 116 meter

UllevaalProsjektering av landskap ble utført av EFLA

Ullevaal

Ullevaal

Ullevaal

Ullevaal

Ullevaal

Ullevaal

Dronebilde-Ulleval_2