Samferdsel

Headline list

Fidje-bruer-NO

Innovasjon i bruforsterkning i Agder

EFLA har bistått Agder fylkeskommune med forsterkning av to gamle stålbjelkebruer i Agder fylke, som dannet en flaskehals for vegtransport i området. I prosjekteringen er det brukt en metoden som aldri har vært brukt i Norge før, og den har vist seg å være effektiv i forhold til kostnad, gjennomførbarhet og miljøpåvirkning.

Engeloyabru in Norway

Engeløyabru

EFLA er ansvarlig rådgiver for Nordland Fylke ved prosjekteringen av ny fjordkryssing langs Fv. 835 til Engeløya. Detaljprosjekteringen utføres i løpet av 2020. 

ullevaal bru_kveld

Ny gang- og sykkelbru ved Ullevåls­krysset

Prosjektering av et nytt anlegg ved Ullevaal stadion. Vi har håndtert anlegget fra konseptvalg til utarbeidelse av byggeplan. Hovedelementer er stålbru med betongramper, gang- og sykkelveger, vann og avløp, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, landskap, geoteknikk, miljøteknikk og bygningsbesiktigelser.

Vegagerð í Noregi

Drift og vedlikehold av bruer

EFLA har gjennom flere år jobbet for Statens vegvesen med prosjekter av forskjellig art. Mye av dette har bestått i arbeid i forbindelse med drift og vedlikehold av bruer. 

mjoland_rana_samferdsel_efla

Mjølan gang- og sykkelbru

EFLA er ansvarlig for prosjektering når Statens vegvesen bygger en ny rundkjøring i et eksisterende kryss på Fv12 i Rana kommune. Det vil også bli bygget nye busslommer på begge sider av vegen, samt en ny gang- og sykkelveg med bru over fylkesvegen. 


UAK geoteknikk

UAK - geoteknikk

Utførelse av uavhengig kontroll for geoteknikk prosjektering for byggeprosjekter i Rogaland 

Keiseras vegur

Ny veg og bruer i Trøndelag

Prosjektering av 16,5 km veg. Fv. 715 Keiserås – Olsøy inngår som et av delprosjektene i bomvegprosjektet Fosenvegene.

Design of drainage system

Solasplitten - veibygging

EFLA spilte en viktig rolle i planlegging og bygging av en ny 2-4 felts vei, Solasplitten Rv 510, i Stavanger / Sola området.


Prosjektene var av varierende art og omfang og har inkludert prosjektering av drens- og overvannssystem for veien, bistand til veiprosjektering av sideveier, støyberegninger og koordinering i anleggsfasen.

Nonnekloppen-03

Nonnekloppen gang- og sykkelbru

Prosjektering av en ny stålbru over sjø, gang- og sykkelveg, geoteknisk prosjektering av fyllinger i sjø, VA, belysning og utarbeiding av konkurransegrunnlag.

Gang og sykelveg Ryng 3 -

Nye bruer, gang- og sykkelveg ved Ring 3

Prosjektering av ny gang- og sykkelveg fra Vinderen til Ris skole langs rv. 150 ved Ring 3. Oppdraget omfatter ny gang- og sykkelveg, ny bru over Ring 3, ny bru langs Ring 3, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, landskap, geoteknikk og miljøteknikk. Leveransen har vært fullstendig konkurransegrunnlag og oppfølging i anleggsperioden.