Samferdsel

Mjølan gang- og sykkelbru

Bru, samferdsel, gangbru, sykkelbru

EFLA er ansvarlig for prosjektering når Statens vegvesen bygger en ny rundkjøring i et eksisterende kryss på Fv12 i Rana kommune. Det vil også bli bygget nye busslommer på begge sider av vegen, samt en ny gang- og sykkelveg med bru over fylkesvegen. 


Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statens vegvesen, Region Nord

Periode
Høst 2018 - Høst 2019

Område
Rana kommune

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

I forbindelse med en ny samlokalisering av de videregående skolene i Rana kommune, er det behov for å forberede fremkommelighet og trafikksikkerhet i området. Dette gjelder spesielt gående og syklende. EFLA er ansvarlig for prosjektering av bruen og støttemurer når bygger Statens vegvesen en ny rundkjøring i et eksisterende kryss på Fv12. Det vil også bli bygget to busslommer på begge sider av vegen, samt en ny gang- og sykkelveg med bru over fylkesvegen. EFLA er ansvarlig for å foreta støyberegninger og prosjektering av
VA-anlegg i dette prosjektet.


To brualternativ ble sammenliknet i forprosjektet med hensyn til omgivelsene, estetikk, gjennomførbarhet og kostnader.
Alternativene som ble vurdert var en etteroppspent betongplatebru og en stålbru med et sirkulært rør som hovedbæreelement under et ortotrop ståldekke støttet med tverrliggende ribber. Begge alternativer følger samme veglinje over 6 spenn og støttes av sirkulære stålsøyler. Total brulengde er 106 meter og fribredde innenfor rekkverk er 3 meter.

Stålalternativet ble valgt for detaljprosjektering. Dette ble lagt ut på anbud i 2018. Utbyggingen startet høsten 2018 og skal stå ferdig sommeren 2019. 


Miljø

Dette er en trafikkert fylkesveg som må sikres med tanke på at man forventer en økning av gående og syklende i området i forbindelse med sammenslåing av de to videregående skolene i området.  Gjennom å etablere gang- og sykkelveg, samt busslommer vil det bli tryggere for myke trafikanter å ferdes langs vegen. 

EFLAs rolle i prosjektet:

EFLA er ansvarlig for prosjektering av bruen og støttemurer når bygger Statens vegvesen en ny rundkjøring i et eksisterende kryss på Fv12.  Videre er det EFLAs ansvar å foreta støyberegninger og prosjektering av VA-anlegg i dette prosjektet.   • Prosjektering av bru
  • Prosjektering av støttemurer
  • Prosjektering av VA-anlegg
  • Støyberegninger

Hovedmål


Hovedmålet er å forbedre fremkommelighet og trafikksikkerhet i området. Dette gjelder spesielt i forhold til gående og syklende.