Risikoanalyse

Brannteknisk, CFD-simuleringer, Risiko, Sårbarhetsanalyser. Prosjektrisikostyring, Brannsikkerhetsstyring, Brannvern, Beredskapsledelse, Risikostyring, Risikoanalyser, Sikkerhetsrisikoanalyse, Eksplosjonssimulering

Avdelingen for brann og risiko er en ledende aktør på Island i brannteknisk prosjektering og ROS-analyser og har bred erfaring fra mange ulike prosjekter. Vi har gjennomført prosjekter for både private kunder og offentlige myndigheter. 


Vi gjør risikoanalyser med en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser, og vi vurderer scenarier med de ulike konsekvensene slike hendelser kan medføre.

Kontakter

I utarbeidelsen av de ulike risikovurderingene bruker avdelingen både kvantitative og kvalitative metoder. EFLA har også lenge benyttet ulike probabilistiske modeller basert på statistikk og omfattende faglig erfaring. De probabilistiske modellene har siden dannet grunnlag for beregning av både individuell og samfunnsmessig risiko, og for å verifisere om risikoen er akseptabel eller ikke.

I bygge-, vei- og tunnelprosjekter jobber avdelingen med konsekvensutredning for brann, eksplosjoner og spredning av farlige stoffer for å beregne effekter på offentlig sikkerhet samt styrken til konstruksjoner mht. tilfeldige overbelastninger.

Brann og risiko-avdelingen arbeider også med prosjektrisiko i alle faser av designprosessen. Avdelingen bruker probabilistiske modeller for å beregne prosjektrisiko vedrørende tid og kostnader som brukes som en støtte til prosjektet.

Avdelingen har gjennomført en rekke risikostyringsprosjekter, inkludert brannfare i høyhus, eksplosjon, spredning, risiko for oppbevaring av farlige stoffer, og sårbarhetsvurderinger for ulike typer nettverk.

De risikostyringssystemene som EFLA har utviklet og implementert er basert på risikostyringsstandarden ISO 31000. Én ansatt i EFLA er medlem av ISO-komiteen ansvarlig for denne standarden, og han er nå involvert i å utarbeide en standard for implementering av risikostyring.

Tjenester

 • Brannteknisk prosjektering av nye og eksisterende bygg.
 • CFD-simuleringer.
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Prosjektrisikostyring.
 • Brannsikkerhetsprosjektering
 • Brannsikkerhetsstyring og -opplæring
 • Strukturell brannskikkerhet
 • Brannvern og kontrollsystemer
 • Metoder for rømningsveianalyser
 • Beredskapsledelse og trening
 • Risikostyring og teknisk risikoanalyse
 • Koordinering og risikoanalyser av prosjekter
 • Sikkerhetsrisikoanalyse
 • Eksplosjonssimulering