Samferdsel

Solasplitten - veibygging

Solasplitten, Rv510, Stavanger, Sola, drenering, overvann, veiprosjektering, støy, støyberegning, støyskjerming, Statens vegvesen, stamvei, VA,

EFLA spilte en viktig rolle i planlegging og bygging av en ny 2-4 felts vei, Solasplitten Rv 510, i Stavanger / Sola området.


Prosjektene var av varierende art og omfang og har inkludert prosjektering av drens- og overvannssystem for veien, bistand til veiprosjektering av sideveier, støyberegninger og koordinering i anleggsfasen.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statens vegvesen - Region vest 

Periode
2009-2012

Område
Stavanger/Sola

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

Solasplitten er en ny 2-4 felts vei som kobler Sola flyplass og transportkorridor vest rett til E39. Veien var planlagt i gjennom ulike områder, bolig, industri/næring og LNF. Veien ligger nesten i sin helhet i Sola kommune, med østre ende i Stavanger kommune.

Total lengde stamvei var ca. 4 km, antall planfrie kryss var 3, og prosjektet inneholdt 2 gang- og sykkelveibroer i tillegg til 1 gang- og sykkelvei kulvert. Prosjektet hadde og en 300 meter lang kulvert og en 300 meter lang tunnel. Total lengde sideveier, ramper og stier var ca. 10 km.

EFLAs rolle i prosjektet

Oppfølging og revisjoner av prosjektering i byggeperioden

Solapslitten var et stort og krevende prosjekt. Mange revisjoner ble laget av tegninger for alle fagfelt. EFLA sin rolle var å koordinere alle endringer mot alle fagfelt. Statens vegvesen hadde selv prosjektert alle veier og gang- og sykkelveier i prosjektet. 

I anleggsperioden hadde Svv problemer med ressurser på vegprosjektering og fikk bistand fra EFLA i mindre prosjekteringsendringer og omprosjekteringer. Bistand til å utføre endringer som gikk på prosjektering av veg og VA og regulering og bistand til koordinering og samordning av byggherrenes planer, tegninger og byggedata.

Prosjektering av VA ledninger og drensledninger 

EFLAs rolle i prosjektet var å prosjektere VA, drenering og overvannshåndtering av stamvei og alle sideveier, samt omlegging av kommunale VA ledninger. Alt overvann av veier måtte gjennom fordrøyningsbassenger, og tre slike ble etablert langs stamveien. 

Ettersom veien ligger i ny trasé måtte store deler av Sola kommune sine VA ledninger legges om. EFLA har, i godt samarbeid med Sola kommunes kommunalteknisk avdeling, prosjektert omleggingen.

Støytiltak og støyberegninger

Det er utført støyberegninger fra trafikk langs Solasplitten for å vurdere støyskjerming av eiendommer på strekningen, og deretter utført prosjektering av nødvendig skjerming, innglassing etc. for bygg som ble påvirket.

Solasplitten ligger i delvis tettbygd område. Støyskjermer ble etablert på begge sider av stamveien og disse ble strekt noe inn i sideveiene. EFLA utførte støyberegning for påvirkede eiendommer, på både ute- og inneområder. EFLA har deretter anbefalt løsninger for å senke støynivået ned til akseptabell verdi. Løsningene inkluderte innglassinger, lokale skjermer m.m. EFLA har i tillegg prosjektert og beskrevet de nødvendige tiltak.Design of drainage system

Solasplitten