Samferdsel

Ny veg og bruer i Trøndelag

Fv715, Keiserås, Olsøy, Fosenvegene, Statens vegvesen, Trondheim, bomveg, “ei tim' te by'n”, bru, kulvert, Omundvågbru, platebru, Breilielvbru, platebru, Olsøybru, Skaudalbrua,

Prosjektering av 16,5 km veg. Fv. 715 Keiserås – Olsøy inngår som et av delprosjektene i bomvegprosjektet Fosenvegene.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statens vegvesen Region midt

Periode
2012 - 2014

Område
Region midt - Trondheim 

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

Fv. 715 Keiserås - Olsøy inngår som et av delprosjektene i bomvegprosjektet Fosenvegene ei tim' te by'n som er eid av de åtte kommunene på Fosen samt Agdenes kommune og Nord og Sør Trøndelag fylkeskommune. 

Prosjektet innebærer å heve standarden på dagens fv. 82/155 slik at denne traséen blir den nye hovedforbindelsen mellom Trondheim og de ytre og nordre delene av Fosen. Når prosjektet er fullført får vegen navnet fv. 715. Strekningen Keiserås - Olsøy er på total ca. 16,5 km

Parsell 1 går i sin helhet i Leksvik kommune fra Keiserås til Kråkmo, fylkesgrensa mellom Nord og Sør Trøndelag, og har en lengde på ca. 13 km. Vegen følger i hovedsak dagens Fv 82 med fire bruer (to prosjekteret av EFLA) og en kulvert på strekningen.


Parsell 2 går fra fylkesgrensa og til Olsøy lengde ca. 3,5 km, det er to bruer på strekningen.

Med grunnlag i reguleringsplan omfattet oppdraget utarbeidelse av komplett byggeplan og konkurransegrunnlag med tegninger iht. vegvesenets håndbok 139, og prosjektering av to bruer på parsell 1 og to bruer på parsell 2.

Omundvågbru er en 50 m lang bru i tre spenn som utførtes som en platebru av spennarmert betong og bygges med endeskjermer, overgangsplate og vingemurer i hver ende.

Breilielvbrua er bygd i ett 19 m langt spenn mellom akse 1 og akse 2 med 2,5 m spenn fra aksene til bruende på hver side. Bruen ble utført som en platebru av spennarmert betong og bygges med endeskjermer, overgangsplate og vingemurer i hver ende.

Olsøybru bygges i tre spenn på 11-16-11 m og utføres som en platebru av slakkarmert betong.

Skaudalbrua blir en 90 m lang samvirkekonstruksjon over tre spenn. Tverrsnittet har 2 primære stålbjelker og samvirkende betongplate

Oppdraget omfattet utarbeidelse av konkurransegrunnlag med nødvendige tegninger samt arbeidstegninger og stikningsdata for gjennomføringen.

EFLAs rolle i prosjektet

  • Veg, 7,5 m bredd, ca. 16,5 km
  • Kryss og avkjørsler
  • Omundvågbru, 50 m
  • Breilielvbru, 19 m
  • Olsøybru, 38 m
  • Skaudalbru, 90 m

Vegagerð í Noregi Olsoy og SkaudalbruSkaudalbrua. Foto: Statens vegvesen

Vegagerð í Noregi Olsoy og SkaudalbruSkaudalbrua og Olsøykrysset. Foto: Statens vegvesen

Vegagerð í Noregi Olsoy og SkaudalbruOlsøybrua og Olsøykrysset. Foto: Statens vegvesen

KEISERÅS - OLSØY 2Ny veg Fv715