Samferdsel

Drift og vedlikehold av bruer

rehabilitering, bru, norge, østfold, oslo, prosjektering, rådgivning

EFLA har gjennom flere år jobbet for Statens vegvesen med prosjekter av forskjellig art. Mye av dette har bestått i arbeid i forbindelse med drift og vedlikehold av bruer. 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statens vegvesen

Periode
2014 - pågår

Område
Hele Norge

Kontakter

Et fellestrekk ved prosjektene er at alle har som målsetning å forlenge levetiden til eksisterende broer innenfor det offentlige nettet av riks- og fylkesveger. Flere av prosjektene innebærer særegne og kostnadseffektive nye løsninger, hvor konstruktive og geotekniske tiltak er viktig.  

Levetidsforlengelse av dagens bruer er svært viktig med tanke på at man sparer nybyggingskostnader, herunder også karbonavtrykk og andre miljøpåvirkninger.

EFLA har gjennomført prosjekteringsarbeider på mer enn 50 eksisterende brukonstruksjoner fra 2014. Bruene varierer alt fra små betongkulverter til 250 m lange stålbjelkebruer på veger med mye trafikk. Prosjektene innebærer en eller flere fagområder:

  • Bruvedlikehold
  • Bruinspeksjon
  • Bruforsterkning
  • Platebytte og nye brudeler for gamle bruer
  • Utskifting av gamle bruer
  • Bruklassifisering og styrkeberegninger

Fremgangsmåte i slike prosjekter er at teamet ved oppstart gjennomfører bruinspeksjon og en befaring av brustedene, hvor de første vurderinger av mulige løsninger blir tatt. I samarbeid med en, eller flere av EFLA sine erfarne og geoteknikere, blir et forslag til gjennomføring ferdigstilt. Kostnadsvurdering inngår som standard i arbeidet med å fullføre prosjektering og tekniske beskrivelser, for byggherrene å ta videre til anbud.

Noen av disse bruprosjektene er beskrevet nedenfor. 


Prosjektering av ny bru på E6 over Ula i Sel Kommune

Ula bru ligger på E6 og er en 36 meter lang betongbjelkebru bygd i 1943. Brua er for smal for trafikken på vegen og skal byttes ut. EFLA fikk i oppdrag å prosjektere en ny bru, som blir en 42 meter lang betongplatebru i 3 spenn. Den nye bruen har 2 kjørefelt, samt en gs-veg, og er i alt 15 m bred.

Prosjekteringen innebærer befaring, beregninger, modellering, tegninger, teknisk beskrivelse, midlertidig bru for provisorisk omlegging av vegen i anleggsperioden, samt oppfølging i byggetiden. Under brua går det en liten veg, som blir brukt av lokale bønder og turgåere.

Brua ble modellert i 3D ved hjelp av BIM-verktøy.

Ny bru bygges i 2020.

Ula - ny bruDen gamle bruen over Ula i Selkommune.

Arbeider med fundamenter for ny bru.

Arbeider með dy bruoverbygning.

Ferdig bru, bilde fra bruåpning.


Forsterkning av steinsbrua på FV21 i Aremark, Viken

Steinsbrua i Aremark er en 50 år gammel stålbjelkebru i ett, 52 meter langt spenn. Bruen har, likt og mange stålbjelkebruer fra denne perioden, ikke tilstrekkelig bæreevne mht. dagens krav i det offentlige vegnettet. EFLA ble derfor bedt om å prosjektere forsterkning for bruen, slik at den kunne skrives opp til samme bruksklasse som tilstøtende vegnett, og fungere som en del av det viktige veinettet for tømmertransport i Norge. Videre var det nødvendig å spesifisere rehabiliteringstiltak for å forhindre videre skadeutvikling og muliggjøre forlenget levetid til konstruksjonen. 

Etter en konseptfase hvor mulige løsninger ble vurdert og videre kostnadsvurdert, er det valgt å utføre forsterkning av bruen ved å forbinde brudekket med de underliggende stålbjelkene slik at de blir samvirkende, noe som medfører økt styrke uten ny massiv materialforbruk. Dette gjøres ved å meisle opp utsparinger i betongdekket, sveise ståldybler til toppen av stålbjelkene, og siden gjenstøpe rundt dyblene. EFLA har bistått med rådgivning og oppfølgning under disse arbeidene.

Bruforsterkning og reparasjon av betongskader og belegning ble gjennomført sommeren 2019. Tiltakene anses som miljøvennlige og effektive fra et kost-nytte perspektiv.

Steinsbrua - forsterkning EFLASteinsbrua på Fv21 i Aremark kommune i Viken - Bilder: Statens Vegvesen.

Steinsbrua - forsterkning EFLAUtsparinger i brudekket for å tillate sveising av ståldybler til de underliggende stålbjelkene.


Oppgradering av Rødsund bru, Moss

Rødsund bru er en 208 meter lang stålbjelkebru i 6 spenn med betongplate uten samvirke. Bruen måtte forsterkes for å tillate tømmertransport (klassifisering til bruksklasser Bk10/60 og Sv12/100). EFLA har prosjektert en enkel, men effektiv forsterkning for bruas stålbjelker for å oppnå krevd bæreevne. Løsningen innebærer påskruing av flattstål ved toppen av bunnen på bjelkene. Med dette kan man på en effektive måte imøtekomme den påkrevde kapasitetsøkning.

Videre er det spesifisert rehabilitering av skader på pilarer og brudekke for å hindre videre skadeutvikling og sikre kapasitet. Pilarer er rehabilitert med bruk av karbonbånd, en løsning som ofte er hensiktsmessig for forsterkning og rehabilitering av eldre betongkonstruksjoner.

Forsterkning og rehabilitering av bruen ble utført i 2019.

Rodsund bruerRødsund bru på Fv120 i Viken.

man-a-strammePåskruing av flattstål for forsterkning.


Betongrehabilitering på bruer over E6 i Viken

På E6 mot Moss og finnes der en rekke overgangsbruer fra 1966. Bruene er rundt 50 meter lange i tre spenn og spiller en viktig rolle i fylkesvegnettet rundt motorvegen. De befinner seg i krevende forhold når det gjelder nærhet til skadestoff som klorider og karbonutslipp fra den høyt trafikkerte vegen under. Deler av bruenes bærevirke har derfor fått forskjellige skader som må repareres og/eller byttes ut for å tillate forlenget levetid. Det gjenstår fortsatt rundt 50 år av den opprinnelige, dimensjonerende brukstid.

Vegholder i bruseksjonen i Moss har derfor bedt EFLA om å prosjektere rehabiliteringstiltak for i alt fem bruer. Arbeidene gjennomføres i perioden 2018-2020. Tiltakene inneholder betongvedlikehold, nye påstøp, utskifting av fuger og rekkverk og rengjøring av lagre. Videre har EFLA spesifisert trafikkavvikling som tillater trafikken å gå som normalt under arbeidene. 

E6-i-VikenPå E6 mot Moss og finnes der en rekke overgangsbruer fra 1966.

E6-i-VikenIngeniør fra EFLA ved inspeksjon og oppmåling av skadet betongvirke og søyler på Halmstad bru over E6 under rehabilitering i 2018.


Nye kantbjelker og rekkverk på Krokstad bru i Viken

Krokstad bru er en kort og smal betongplatebru på en tilløpsfylling i den innerste delen av Krokstadfjorden. Brua og dens rekkverk hadde fått skader slik at trafikksikkerhet ikke lenger var tilstrekkelig. EFLA fikk i oppdrag å prosjektere rehabiliteringstiltak for bruen.

Løsningen ble å støpe nye frittstående kantbjelker, uten at redusere føringsbredde. Nye bjelker på hver sin kant av brua forbindes med tverrbjelker liggende i vegen, disse med omlag 10 meter mellomrom. Nytt, og kjøresterkt rekkverk er montert på kantbjelkene. I tillegg har rehabilitering av bruplaten vært gjennomført.

Brurehabiliteringen ble utført i 2018 og full trafikksikkerhet på Fv116 i Krokstad er nå gjenopprettet.

Krokstad-forFør rehabilitering: Krokstad bru - EFLA prosjektert rehabilitering i 2018.

Krokstad-etter-1Etter rehabilitering: Krokstad bru - EFLA prosjektert rehabilitering i 2018.


Konstruktiv og geoteknisk ombygging av Sunds bru

Sunds bru i Aremark, Viken, er en betongelementbru fra 1970, bygd over et gammelt steinhvelv. Det er oppdaget alvorlig bæreevneskader på overbygningen til bruen, som har medført behov for midlertidig reduksjon av føringsbredde. Dette har innvirkning på trafikksikkerheten ved bruen, og må opprettes.

EFLA fikk i oppdrag å prosjektere ny og bredere overbygning for bruen, samt å tilpasse vegen til ny bru. Løsningen består av betongelementer, som sitter på tverrbjelker i vegfyllingen utenfor bruendene og ikke på noen måte laster det gamle hvelvet. Vegfyllingene utvides ved etablering av steinplastringer fra nye vegskuldre ned til vannoverflaten på det underliggende Kverntjernen.

EFLA har laget kostnadsoverslag og anbudsgrunnlag for byggherren hos Viken fylkeskommune, og arbeidene skal utføres sommeren 2020.

Sunds bru i Aremark - EFLA rehabiliteringSkadet overbygning og redusert føringsbredde på Sunds bru i Aremark kommune.

Sundsbru - EFLA drift og vedlikehold av bruerFerdig ombygd Sunds bru.

Sundsbru - EFLA drift og vedlikehold av bruerNye prefabrikkerte landkar og overbygning.

Sundsbru - EFLA drift og vedlikehold av bruerFerdiggjøring av ny brurekkverk på ombygd Sunds bru.

Sundsbru - EFLA drift og vedlikehold av bruerMontering av prefabrikkerte betongbjelker for ny overbygning.

Sundsbru - EFLA drift og vedlikehold av bruerNye landkar ferdig montert.

Sundsbru - EFLA drift og vedlikehold av bruerMontering av nye prefabrikkerte landkar.


Ny overbygning for 3 bruer i Viken

EFLA har prosjektert ny overbygning på Heira bru på Fv120, Tinnbrua på Fv1577 og Skomakerbekken bru på Fv33. Levetid til disse bruene kunne forlenges ved å fjerne skadet bruplater og erstatte disse med nye overbygninger, som tilfredsstiller dagens krav til fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Løsningen på Tinnbrua ble å bygge nye, frittstående kantdragere. Nye landkar ble bygget bak dagens landkar for å støtte kantdragerne. Ny belegning og restaurering av overdekning ble også prosjektert hvor dette var nødvendig.

Bruene ble bygd om i 2018.

Bruer i Viken - EFLA rehabiliteringFør utbytting: Bruplate på Heira bru på Fv120 i Nannestad kommune i Viken.

Bruer i Viken - EFLA rehabiliteringEtter utbytting: Bruplate på Heira bru på Fv120 i Nannestad kommune i Viken.

Bruer i Viken - EFLA rehabiliteringFør rehabilitering: Tinnbrua på Fv1577 i Nes kommune i Viken.

Bruer i Viken - EFLA rehabiliteringEtter rehabilitering: Tinnbrua på Fv1577 i Nes kommune i Viken.


Nye kantdragere og rekkverk på Hvelvbruer i Viken

Tveten og Berger bruer er hvelvbruer med hele overmurer på Fv124 og Fv120 i Indre Østfold kommune i Viken. Betongvirket på bruene hadde fått skader og rekkverkene var ikke i henhold til dagens regelverk. EFLA har prosjektert utbedringstiltak for disse skadene.

Det er prosjektert nye kantdragere på frittstående betongfundamenter under vegen. Nytt, kjøresterkt rekkverk er montert på kantdragerene. Øvrig rehabilitering har vært ikke-konstruktive tiltak og nye påstøp på murer, hvelving og fundament med formål å forhindre videre skadeutvikling.

Berger bru er rehabilitert i 2019 og Tveten bru i 2020. Begge bruene kan nå stå mange år til uten vesentlig vedlikehold.

Hvelvbruer i Viken - EFLA rehabiliteringFør rehabilitering: Støttemur, kantbjelker og rekkverk på Berger bru på Fv120 i Indre Østfold kommune.

Hvelvbruer i Viken - EFLA rehabiliteringEtter rehabilitering: Støttemur, kantbjelker og rekkverk på Berger bru på Fv120 i Indre Østfold kommune.


Tonstad bru på FV42, Sirdal Kommune i Agder

Tonstad bru er en 59 m lang bjelkebru i 2 spenn med betongdekke uten samvirke. Bruen ble bygget i 1953 og har på grunn av bærekapasitet vært en flaskehals i vegtransport i Sirdal. EFLA fikk i oppdrag å prosjektere forsterkning til bruen slik at den kunne klassifiseres til dagens bruksklasser Bk10/60 og Sv12/100, og i tillegg for 339 tonns spesialtransport.

Etter vurderinger av mulige løsninger i forhold til kostnader, levetid og gjennomførbarhet ble det besluttet påskruing av stålvinkler på bjelkesteg, som medfører vesentlig og tilfredsstillende kapasitetsøkning.

Arbeidene er utført i 2018.

Tonstad-bruFør forsterkning: Tonstad bru er en 59 m lang stålbjelkebru.

Tonstad bru - EFLA rehabiliteringEtter forsterkning: Nye stålvinkler skrudd på Tonstad bru.


Ombygging af fylkesvegbruer i Viken

Ørte og Velta bruer er korte betongplatebruer i ett spenn på henholdsvis Fv288 i Ringerike og Fv2904 i Flå kommuner. EFLA fikk i oppdrag å kontrollere tilstanden til bruene og prosjektere ombyggingstiltak. De gamle landkarene kunne gjenbrukes, men på grunn av betongskader og manglende styrke og stivhet måtte bruplatene byttes ut. EFLA utførte detaljprosjektering for denne løsningen, og arbeidene ble gjennomført i 2018.

Med nye rekkverk og bredere føring over bruene har tiltakene medført økt trafikksikkerhet og forbedret forhold for kjørende.

Fylkesvegbruer i Viken - EFLA rehabiliteringBredere og bedre føring over Velta bru i Flå kommune etter rehabilitering.

Fylkesvegbruer i Viken - EFLA rehabiliteringVelta bru i Flå kommune før rehabilitering.


Snartum bru på FV249, Gjøvik Kommune, Innlandet

Snartum bru er en fritt opplagt stålbjelkebru med betongdekke uten samvirke i ett spenn. Brua ble bygget i 1949 og har en spennvidde på 8,4m. EFLA fikk i oppgave å kontrollere bruen mot kravene til Bruksklasse 10/60, som per i dag er gjeldende som generell klasse på bruer i dagens vegnett. For å tilfredsstille kravene måtte stålbjelkene forsterkes med påskruing av vinkelstål.

Videre innebar oppdraget prosjektering av nye kantdragere og kjøresterkt rekkverk på overbyggingen og på vingemurene. Reparasjoner til vingemurene nedstrøms ble også spesifisert.

Brurehabiliteringen ble utført i 2016, og brua har nå forventet levetid for de neste 30 årene.

Snartum bruerRehabilitert Snartum bru på fv. 249, Gjøvik kommune.


Oppgraderinger - Innlandet

EFLA har prosjektert oppgraderinger på bruene Berge, Jori og Faslefoss, samt Vinstra Søndre- og Nordre bruer. Alle trengte nye kantdragere med kjøresterke rekkverk. Berge bru trengte i tillegg forsterkninger.

Tekniske løsninger ble levert sammen med arbeidstegninger og mengdebeskrivelse for disse bruene. Landskapene i område er vakre og tiltrekker turister. Estetiske hensyn var derfor viktige for teamet i EFLA.

Oppgraderinger til bruene ble utført i 2017.

Vinstra-NordbruNye kantdragere og rekkverk på Vinstra Nordre bru på Fv51 i Vang kommune i Innlandet.