Samferdsel

Nye bruer, gang- og sykkelveg ved Ring 3

Langs rv. 150 ved Ring 3

Prosjektering av ny gang- og sykkelveg fra Vinderen til Ris skole langs rv. 150 ved Ring 3. Oppdraget omfatter ny gang- og sykkelveg, ny bru over Ring 3, ny bru langs Ring 3, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, landskap, geoteknikk og miljøteknikk. Leveransen har vært fullstendig konkurransegrunnlag og oppfølging i anleggsperioden.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statens Vegvesen

Periode
2013–2016 

Område
Region øst – Oslo

Prosjektkontakter

 

Beskrivelse av prosjektet

Planen har bestått både av plan for gang- og sykkelveg og østgående kollektivfelt på Ring 3 mellom Holmenveien og Domus Atletica.

Planforslaget for gang- og sykkelvegen har vært et ledd i opparbeidelsen av et sammenhengende sykkelvegnett i Oslo og er en del av Rute Ring 3. Oppdraget er en del av planen for hovedsykkelvegnettet i Oslo, vedtatt av bystyret i 1999. Planforslaget for østgående kollektivfelt er ment å bidra til en raskere trafikkavvikling for bussene på strekningen.

Prosjektet omfatter prosjektering av en ny gang- og sykkelveg, tilpasning til eksisterende gang- og sykkelveg-system i området, samt to nye bruer og andre konstruksjoner. Prosjektering av kollektivfelt, bussholdeplasser, gatebelysning, kabelomlegging, drenering, overvannshåntering og grunnundersøkelser er også deler av prosjektet.

Hoveddimensjoner i prosjektet:

 • Ny gang- og sykkelveg langs Ring 3 blir 1 km lang, nye støttemurer/støyskjermer blir 500 m lange.
 • Ris skole gangbru er en 90 m lang skråstagsbru med et stålkassetverrsnitt i fire spenn. Totalbredden på brua er 4,3 m, og hovedspennet over Ring 3 er 45,2 m.
 • Borgenveien gangbru er en 15,4 m lang slakkarmert betongplatebru i ett spenn. Totalbredden på brua er 6,5 m.
Gang og sykelveg Ryng 3 - 1

 

Miljø

Miljøtekniske grunnundersøkelser og beskrivelse for håndtering av forurensede masser var en del av prosjektet.

Omfang av prosjektet:

Prosjektkomponenter

 • Prosjektering av en skråstagsbru med stålkassetverrsnitt, en betongplatebru, og andre konstruksjoner i området
 • Prosjektering av et nytt gang- og sykkelvegsystem samt drensplan og overvannhåndtering
 • Prosjektering av kollektivfelt og bussholdeplasser
 • Prosjektering for flytting og omlegging av teknisk anlegg i bakken
 • Prosjektering for belysning i området
 • Geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser
 • Prosjektering for landskap i området
 • Utføring av støyberegninger og prosjektering av støyskjermer
 • Utføring av konkurransegrunnlag for prosjektet
 • Oppfølging og rådgivning i byggefasen

Gang og sykelveg Ryng 3 - 4Nye bruer, gang- og sykkelveg ved Ring 3

Gang og sykelveg Ryng 3 - 5Gang- og sykkelveg ved Ring 3

Gang og sykelveg Ryng 3 - 4Nye bruer, gang- og sykkelveg ved Ring 3