Energi

420 kV Ofoten–Balsfjord

420 kV

Statnett bygger nå den 150 km lange kraftledningen på 420 kV fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms. Den går gjennom sju kommuner. Formålet er å ivareta forsyningssikkerheten i Nord-Norge nord for Ofoten, og ledningen vil også bidra til økt utbygging av fornybar energi i landsdelen. Forbindelsen er kostnadsberegnet til 3,2–3,7 milliarder kroner.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statnett

Periode
2011–pågår (forventes ferdig 2017)

Område
Nord-Norge, fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms

Prosjektkontakter

Beskrivelse av prosjektet

Den 150 km lange kraftledningen på 420 kV fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms bygges med Statnetts standardløsninger for både stålmaster og betongfundamenter. EFLA har bistått Statnett fra planleggingsfasen av, med geologiske trasévurderinger og geotekniske grunnundersøkelser for å avdekke fundamenteringsforhold. Videre har EFLA dimensjonert alle master og fundamenter ved bruk av sine spesialutviklede makroer sammen med kommersiell programvare, og vi har bistått med både byggeledelse, teknisk kontroll, reinsdriftkoordinering og rådgivning i byggefasen.

Spesielle utfordringer i prosjektet er vanskelig adkomst og lange transportveier, hvor det meste av materiell og mannskap må transporteres med helikopter. Korte dager og lite dagslys ved bygging vinterstid bidrar heller ikke til å forenkle arbeidet og stiller krav til god planlegging og effektiv gjennomføring av entreprenørene. 

Balsfjord-3

Miljø

 

Oppdragsgiver er ansvarlig for trasévalg, konsekvensutredning, byggesøknad og miljø- og transportplan, som blant annet beskriver baseplasser, tromle- og vinsjeplasser, anleggsveier, lager og premonteringsplasser, samt adkomstmuligheter og helikoptertransport av mannskap og materiell. Permanente inngrep i miljøet skal minimeres, og det skal tas hensyn til reinsdriften ved utbyggingen.

Materialforbruk for standardiserte master og fundamenter i stål og betong er optimalisert i designprosessen ved bruk av spesialutviklede makroer hos EFLA.

 

EFLAs rolle i prosjektet

 

  • Geologisk traséplanlegging og geotekniske grunnundersøkelser
  • Anleggsplanlegging, byggeledelse, teknisk byggekontroll og reindriftskoordinering
  • Mekanisk prosjektering av alle master og fundamenter og bistand ved masteutlegg
  • Mekanisk prosjektering av omlegging av berørte kraftledninger
  • Rådgivning og bistand i anskaffelses- og byggefaser