Bygg

Langhusveien, Ski kommune

Langhusveien, Ski kommune, Fv152, kulvert, støttemur, støy, støyskjerm, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning, Statens vegvesen, gangveg, sykkelveg,

Prosjektering av nytt anlegg langs Fv152, Langhusveien, i Ski kommune. Breddeutvidelse og rehabilitering av Langhusbru, utvidelse av kulvert, støttemurer, støyskjermer, VA, drensplan, overvannshåndtering, kabelomlegging, belysning.

Informasjon om prosjektet

Oppdragsgiver
Statens vegvesen Region øst

Periode
2014 - 2017

Område
Langhus, Ski kommune, Akershus 

Kontakter

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet går ut på å bygge ny 1,2 km lang gang- og sykkelveg langs Langhusveien (Fv152) i Ski kommune i Akershus fylke. I tillegg omfatter prosjektet bygging av mindre trafikksikkerhetstiltak samt støyskjerming. I dag er det dårlige forhold for gående og syklende med hensyn til fremkommelighet og sikkerhet.

Statens vegvesen prosjekterer gang- og sykkelvegen, og EFLA prosjekterer omlegging av VA ledninger, drensplan, overvannshåndtering, brurehabilitering, utvidelse av kulvert, støttemurer, støyskjermer, støytiltak, vegbelysning, kabelomlegging og konkurransegrunnlag.

Miljø

Utbedring av dagens systemer til vannhåndtering og støydemping. 

EFLAs rolle i prosjektet

  • Breddeutvidelse og rehabilitering av bru
  • Utvidelse av eksisterende kulvert
  • Nye støttemurer og støyskjermer
  • Vegbelysning
  • Kabelomlegging
  • Drenering og overvannshåndtering
  • 3D modeller
  • Teknisk beskrivelse for konkurransegrunnlag

Vevel_oversikt