Kraftledninger

Strøm, Høspente, Kraftsystem, Spenning, Strømoppgraderinger, Elektrisk design

Stabil overføring av energi fra kraftstasjoner til forbrukere i form av elektrisk strøm er et sentralt element i våre moderne samfunn. 


Vanskelige terrengforhold, høye klimalaster, lange avstander og ønske om stadig høyere overføringskapasitet, stiller store krav til ingeniører ved planlegging og design av kraftledninger, samtidig som økt fokus rettes mot sikkerhet, miljø, økonomi og kvalitet.

Kontakter

Planlegging og design av høyspente ledninger har vært en del av kjernevirksomheten til EFLA fra 1979 og selskapet har arbeidet med design og utbygging av kraftledninger på Island, i Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Canada og Grønland, så vel som i Afrika. Nesten 40 års internasjonal erfaring innen dette høyst spesialiserte fagfeltet med utfordrende prosjekter under varierte forhold har gitt EFLA unike perspektiver og kompetanse til å takle de mest vanskelige av kraftledningsprosjekter.

EFLA tilbyr helhetlige konsulenttjenester for kraftsystemer; fra analyser, konsekvensutredninger og konseptstudier i tidlig fase til ferdigstillelse av design, bygging og drift av kraftledninger, jordkabler og transformatorstasjoner. 

Tjenester

 • Traséplanlegging og masteplassering
 • Geologiske og geotekniske grunnundersøkelser
 • Terrengkartlegging (3D) og VR modeller
 • Miljøkonsekvensutredninger
 • Grunneierkontakter
 • Organisering av folkemøter og utarbeidelse av informasjonsmateriale
 • Elektrisk design (ledninger opptil 765 kV); isolasjonskoordinering, jording, felt- og støyberegninger
 • Design av faseliner, armatur og isolatorer
 • Konseptstudier og detaljdimensjonering av master og fundamenter
 • Design av fristående og/eller bardunerte master i stål, tre og komposittmaterialer
 • Programvareutvikling og kursing/opplæring
 • Spennings-, temperatur- og strømoppgraderinger
 • Ekspertise i alle hoveddesignstandarder; EC, ASCE, RTE, NS, PN og Cenelec
 • Anbudsdokumenter og kontrakter (FIDIC)
 • Byggeledelse og teknisk kontroll
 • Omfattende studier og is- og vindbelastning og etablering av designkriteria