Jordkabler

Traséplanlegging,

Stabil overføring av energi fra kraftstasjoner til forbrukere i form av elektrisk strøm er et sentralt element i våre moderne samfunn. 


Vanskelige terrengforhold og ønske om stadig høyere overføringskapasitet, stiller store krav til ingeniører ved planlegging og design av jordkabler, samtidig som økt fokus rettes mot sikkerhet, miljø, økonomi og kvalitet. 

Kontakt

Planlegging og design av elektriske overføringsanlegg har vært en del av kjernevirksomheten til EFLA fra 1979 og selskapet har arbeidet med design og utbygging av kraftsystemer på Island, i Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Canada og Grønland, så vel som i Afrika. Nesten 40 års internasjonal erfaring innen dette høyst spesialiserte fagfeltet med utfordrende prosjekter under varierte forhold har gitt EFLA unike perspektiver og kompetanse.
 

EFLA tilbyr helhetlige konsulenttjenester for kraftsystemer; fra analyser, konsekvensutredninger og konseptstudier i tidlig fase til ferdigstillelse av design, bygging og drift av kraftledninger, jordkabler og transformatorstasjoner. 

Tjenester

 • Traséplanlegging
 • Geologiske og geotekniske grunnundersøkelser
 • Miljøkonsekvensutredninger
 • Grunneierkontakter
 • Organisering av folkemøter og utarbeidelse av informasjonsmateriale
 • Design av jordkabler (opptil 220 kV)
 • Elektrisk- og civildesign av transformatorstasjoner
 • Programvareutvikling og kursing/opplæring
 • Spennings-, temperatur- og strømoppgraderinger
 • Ekspertise i alle hoveddesignstandarder; EC, ASCE, RTE, NS, PN og Cenelec
 • Anbudsdokumenter og kontrakter (FIDIC)
 • Byggeledelse og teknisk kontroll