Nyheter

Veiprosjektering i Sør-Trøndelag

6.3.2017

  • Veiprosjektering i Sør-Trøndelag

EFLA har nylig levert inn til Svv – region midt prosjektering av del av Fv710 i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag.  Fv 710 er en 40km lang vei som strekker seg fra Brekstad i sør til Krinsvatnet i nord. Formålet med prosjektet er å oppgradere veien mht nye veinormer.  I tillegg skal det etableres ny rundkjøring i Botngård for å tilkople byen bedre til fylkesveien.


Nye GS veier og oppgradering av eksisterende vei

EFLA har prosjektert GS vei langs veien og utbedringer og endringer av sjølva fylkesveien.  EFLA har også prosjektert ny belysning for GS veien og oppgradering av eksisterende veibelysning. I tillegg har EFLA prosjektert drens og overvannssystem for GS veien og utbedringer på eks. veidrens samt nødvendig omlegging av eks. VA ledninger.

Total lengde prosjektert vei var 5km delt opp i 3 parseller som strekker seg i gjennom begge ubebygget og utbygget områder.  Prosjektet er del av et større veiprosjekt (Fosenvegene) som EFLA har deltatt i fra 2014 og har som formål å bedre veistandarden i regionen og kan sis å være en af de siste biten der i .

Rammeavtale med Svv – region midt

EFLA har ingått rammeavtaler med de fleste av Svv sine regioner og var dette prosjekt del av en slik.  Prosjekteringsarbeid begynte våret 2016 og slutter nå med utlysning av utførende arbeider.  Anleggsstart er estimert i april/mai.  Estimert total kostnad for utførelsen er rundt 140 MNOK.  EFLAs prosjekteringskostnad var rundt 1,8M NOK.

Prosjekteringen ble utført i tett samarbeid med EFLA AS.