Nyheter

Fosenveien åpnet

15.11.2018

  • Bilder fra del 3, FS. 715, Osavatnet - Rødsjøsvingen.
  • Det ble gjort en stor jobb for å bedre siktforholdene på strekningen.
  • fremkommelighet og trafikksikkerhet var hovedmålsetningen med prosjektet.
Forrige uke åpnet den 14. av i alt 18 delstrekninger i prosjektet "Fosenvegene". Prosjektet, som EFLA er en av hovedrådgiverne for, er et spleiselag mellom fylkeskommunen, de berørte kommunene, lokalt næringsliv og bompengefinansiering. Nå nærmer det seg slutten. 
I 2004 ble prosjektet dratt i gang under slagordet "Ei tim te byn" - eller " En time til byen" (Trondheim), og består av i alt 18 delprosjekter delt opp i tre pakker. Med forrige ukes veiåpning er hele strekningen mellom Rørvik og Åfjord langs fylkesvei 715 ferdig utbygd, skriver Veier24. 

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Hovedmålsetningen med prosjektet var å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen. På bakgrunn av målsetningen og de økonomiske rammene ble tre delparseller valgt ut.  Store deler av strekningen hadde en standard som gjorde ikke gjorde fremkommelighet og sikkerhet tilfredsstillende. Med varierende veibredde, uheldige stigninger og enkelte partier med høye fjellskjæringer.

Muligheter for mer vei

Prosjektet er i utgangspunktet snart ferdig. Men på bakgrunn i gode priser fra entreprenøren ser man muligheten til å kunne bygge ut enda mer vei til befolkningen i Fosen. Per i dag, når man nærmer seg slutten, er 1,8 av de 2,4 milliarder kronene benyttet. 

Krevende innspurt

Den siste planlagte strekningen kan bli en krevende strekning. I 1978 ble denne strekningen rammet av 1900-tallets største kvikkleirskred. Mellom 5 og 6 millioner kubikk leire raste ut. Dette krever en del ekstraundersøkelser for å avgjøre om prosjektet er gjennomførbart. 

Om EFLA rådgivende ingeniører

EFLA Rådgivende ingeniører er en gruppe med ansatte i Norge som har bred kompetanse innen samferdselsrelatert trafikk- og transportplanlegging. De ansatte i avdelingen har erfaring med bruprosjektering, veg- og gateplanlegging, trafikkanalyser, belysningsanlegg, elektroinstallasjoner, vann-, avløp- og dreneringsløsninger samt prosjekt- og byggeledelse.

Med kostnadseffektive, fleksible og prisvinnende løsninger innen fagområdene, tilbyr avdelingen tjenester som er nødvendige for å sikre god planlegging og prosjektering av fremtidige løsninger hvor trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper er prioritert.


Les mer om prosjektet her.