Nyheter

Ny bru mellom Ålstadøya og Engeløya

engeløya, samferdsel, bru, prosjektering, miljø, energi, bærekraft

5.3.2020

  • Engeloyabru in Norway
    Engeløya ligger i et område med vakker, dramatisk natur i Steigen kommune i Nordland.

I 2024 skal en ny bruforbindelse på fv. 835 mellom Ålstadøya og Engeløya i Steigen kommune stå klar. Det vil bli en 320 meter lang bru i ti spenn av plasstøpt og spennarmert betong. EFLA er ansvarlig for prosjekteringen, planlegging av riving av eksisterende bru, samt deponering av gammel betong og mudringsmasser.

Nåværende bru har restlevetid til 2020

Dagens bru, som er fra 1978, mellom  Ålstadøya til Engeløya har store skader på betong og armering og er i dårlig forfatning. Restlevetiden er beregnet til 2020, men kan forlenges til 2025 ved blant annet strengere lastbegrensning. Det ble derfor besluttet at den må erstattes med en ny. EFLA har fått i oppdrag å prosjektere den nye 320 meter lange brua i ti spenn av plasstøpt og spennarmert betong, samt 600 meter ny vei på jordfylling i vann. Ny bru må stå klar i 2024. 

Prosjektet omfatter også geoteknisk prosjektering og hydrologiske analyser av strømningsforhold på brustedet for estimering av bølgelaster og dimensjonering av erosjonssikring. Under forprosjektfasen utarbeidet EFLA to brualternativer, en stålkassebru og en betongbjelkebru. Dette for sammenligning med hensyn til økonomi, miljøpåvirkning, gjennomførbarhet og estetikk. Etter en omfattende vurdering av alle de inngående faktorene ble betongalternativet vurdert å gi størst langsiktig samfunnsnytte.

En viktig forbindelse mellom Engeløya og fastlandet

Den nye brua er en svært viktig forbindelse til fastlandet for i underkant 1000 fastboende på øya, den skal sikre fremkommeligheten til Engeløya. Det skal bygges en bru som gir gode løsninger for fremtida og som også skal legge til rette for gående og syklende. Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljøhensyn har vært viktige faktorer i prosjekteringen. 

Engelsoya_kartKartutsnitt av området brua skal bygges