Nyheter

25 millioner til oppgraderinger av bruer

Samferdsel, bru, politikk, prosjektering

22.3.2019

Samferdselsminister, Jon Georg Dale, bevilger 25 millioner i tilskudd til oppgradering av tilsammen ni bruer, tre av disse har EFLA prosjektert. To med en helt ny løsning innenfor bruforsterkning.

Steinsbrua-foto-Statens-vegvesen_1553281482541Steinsbrua foto: Statens Vegvesen

Tømmerbilene må fram, mener samferdselsminister Jon Georg Dale, og bevilger tilsammen 25 millioner i tilskudd til seks fylker for at de skal få oppgradert tilsammen ni bruer. Av de ni bruene, som skal forsterkes og oppgraderes, er det tre bruer hvor EFLA har utført prosjektering og klassifisering, Steinsbrua på Fv21 i Østfold og Sagstu og Fidje bruer i Aust -Agder.

Små endringer forlenger både kapasitet og levetid

Disse tre bruene er omtrent 50 års gamle stålbjelkebruer, bygd med betongdekke uten direkte samvirke med stålet. Nå skal betongdekket kobles sammen med de underliggende stålbjelkene, noe som medfører vesentlig økning av bruas kapasitet. I tillegg skrus det nytt stål til undersiden av dagens stålbjelker.

Med etablering av samvirke mellom betong og stål kan bruenes levetid forlenges med minimalt materialforbruk. Noe som er både miljøvennlig og effektivt fra et kost-nytte perspektiv.

Første gang i Norge

På de to bruene i Aust-Agder har EFLA prosjektert en ny løsning innenfor bruforsterkning. Dette har aldri blitt gjort i Norge tidligere. Her skal det etableres forbindelse mellom betong og stål med installering av pinner fra bruas underside. Metoden anses å ha fordeler, ikke minst med hensyn til trafikkulemper i anleggsperioden. 

Reduksjon av antall biler 

Pengene skal brukes til forsterkning av bruene, slik at de tåler 60 tonns totalvekt. Ved å øke lasten på tømmerbilene kan antall biler reduseres med en fjerdedel.
Foredelingen skjer etter forslag fra Statens vegvesen, som har fått innspill fra skogsnæringen. Tre av bruene som skal forsterkes, Steinsbrua i Østfold, Skaue bru i Vest-Agder og Resa bru i Trøndelag, er blant de største flaskehalsene for tømmertransporten.

10,95 millioner kubikkmeter tømmer

Norges Skogeierforbund anslår at utbedringene vil kunne gi årlige innsparinger for tømmertransporten på om lag 4 millioner kroner. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble solgt 10.95 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 2018. Skogsavvirkningen i 2018 er den høyeste som noen gang er registret i Norge.

Tømmerkaier er viktig for å få tømmeret frem

I perioden 2014 til 2018 er det bevilget rundt 760 mill. kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket. Av dette er ca 525 mill. kroner til skogsveier og 235 mill. kroner til tømmerkaier. Strategisk plasserte tømmerkaier er viktig for å få transportert tømmer fra skogen og fram til foredlingsindustrien, sier departementet i en pressemelding.

Dette er bruene som skal rustes opp:

Brunavn

Fylke


Kostnadsoverslag (mill. kr)
Fv 21 Steinsbrua Østfold 5,7
Fv 700 Resa bru Trøndelag 2,5
Fv 813 Vesterli bru Nordland 2,0
Fv 152 Sagstu bru Aust-Agder 5,1
Fv 406 Fidje bru Aust-Agder 4,2
Fv 455 Homme bru Vest-Agder 1,4
Fv 455 Skaue bru Vest-Agder 0,2
Fv 237 Løkenkvern bru Hedmark 0,9
Fv 17 Folda bru Trøndelag 3,0 (til delfinansiering)
Fidje-bru